Авторка курсу: Коновалова Марина Валентинівна

Головний редактор журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа», спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників ВГ «Основа», видавництва «Ранок» (м. Харків), співавторка підручників із зарубіжної літератури для 10–11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2015–2019). вчителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка.

 

Анотація курсу

Програма курсу підвищення кваліфікації «Педагогічні технології в сучасній школі (відповідно до Концепції Нової української школи)» призначена для вчителів закладів загальної середньої освіти, що бажають підвищити свою кваліфікацію, майстерність вчителя-предметника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням нових Програм та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Проходження курсу допоможе Вам простежити історію розвитку педагогічних технологій, опанувати базові теоретичні поняття, удосконалити навички роботи із сучасними педагогічними технологіями в освітньому процесі.

Завдання сучасної освіти згідно до Концепцій Нової української школи

XXI століття — час змін. Позаду залишилося століття індустріалізації, настав час інформатизації, а отже, збільшилася цінність освіти. Але чи відповідає рівень знань, який надає дитині сучасна система освіти, вимогам нового часу?

Порівняно з минулим століттям, умови наразі різко змінилися. В сучасному світі кожні 18 місяців кількість інформації подвоюється, а знання швидко стають застарілими. Для успішної особистісної та професійної реалізації в сучасному суспільстві випускникові школи необхідно навчитися швидко орієнтуватися в потоках різноманітної інформації, гнучко реагувати на суттєві зміни, систематично підвищувати свою кваліфікацію.

Зміни, що відбулися у світі за останнє десятиліття, визначили нове соціальне замовлення суспільства на діяльність системи освіти. Без ґрунтовного перегляду цілей освіти та системи організації роботи школи школярам складно адаптуватися до нових соціальних умов і «інформаційного вибуху». Якщо в період «застою» пріоритетною метою освіти було «засвоєння знань, які виробило людство» то за нових соціально-економічних умов на першому плані перебуває особистість учня, його здатність до самовизначення та самореалізації, до самостійного прийняття рішень і доведення їх до виконання, до рефлексивного аналізу власної діяльності.

Школа є основною ланкою в системі освіти, де мають виховуватись люди з творчим мисленням і загальнолюдською мораллю. На сьогодні мета педагогічного процесу школи — це розвиток моральної та творчої особистості в процесі засвоєння основних закономірностей у пізнавальній і практичній діяльності, вільної у виборі професійної, суспільної кар’єри.

Один із відомих філософів якось помітив, що освіта — це те, що залишається у свідомості учня, коли вивчене забуто. В голові в учня мають залишитись творчі вміння, необхідні для самостійної пізнавальної та практичної діяльності, і переконання в тому, що будь-яка діяльність повинна відповідати моральним нормам. У сучасному динамічному світі, насиченому, активному необхідно вміти самостійно працювати зі значним потоком інформації, мати навички проектування, прийняття рішень, менеджменту, мати установку на безперервну самоосвіту. Освіта сьогодні — це виховання особистості з вільним, критичним, незалежним, творчим і відповідальним перед собою та світом мисленням, виховання інтелігентної людини, відкритої до діалогу, здатної до духовного саморозвитку.

Стратегія сучасної освіти полягає в тому, щоб дати можливість усім без винятку учням виявити свої таланти і творчий потенціал. Освіта має перетворитися на процес безперервного розвитку особистості. Завдання педагога в сучасній школі — не викладати свій предмет, а розвивати особистість його засобами. Отже, педагоги сучасної школи, перш ніж утворювати особистість, мають навчитися розвивати її за допомогою свого предмета. А для цього необхідно відійти від старих догм і стереотипів, постійно підвищувати свій професійний рівень, займатися самоосвітою: вивчати нові течії в педагогіці, знайомитися з працями сучасних педагогів-новаторів (як вітчизняних, так і закордонних), учитися впроваджувати нові сучасні педагогічні технології на своїх уроках, тобто — підвищувати свою професійну компетентність.

Професійно-компетентною є робота вчителя-новатора, в якій на високому рівні відбуваються педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізація особистості учителя, досягнення визначних результатів у навчанні та вихованні учнів.

Школа в широкому значенні цього слова має стати найважливішим фактором гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих установок особистості. Сучасному суспільству потрібні освічені, моральні, наполегливі люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозувати їхні можливі наслідки, здатні до співробітництва, яких вирізняє мобільність, динамізм, конструктивність, з розвиненим почуттям відповідальності за долю країни. Оновлена освіта повинне зіграти ключову роль у збереженні націй, її генофонду, забезпеченні стійкого, динамічного розвитку суспільства — суспільства з високим рівнем життя, цивільно-правовою, професійною та побутовою культурою.

Сучасний учитель має розуміти, що головне в уроці — бачити та знати його основні закони. Зі знанням основних законів уроку можна опановувати нові прийоми та методи. Вони, як зерна прекрасного, приживаються в цьому ґрунті та дають чудові плоди.

Мета курсу підвищення рівня кваліфікації на основі дистанційних технологій, отримання дієвих інструментів побудови сучасного уроку, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Навчальна аудиторія: для вчителів-предметників початкової, середньої та старшої школи.


Вартість навчання - 300 грн. 

Кількість годин - 36 ак. год.


 

Програма курсу

Курс складається з 36 годин, 4 модулі

Найменування
модулей (тем)

Всього годин

Теоретич

ний матеріал

Самос

тійні, практичні
роботи

 

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1. Вступ. Історія розвитку педагогічних технологій: від стандарту до інновацій

 

8

 

6

 

1

 

1

 

Тест

Модуль 2. Інтерактивні педагогічні технології: навчання, методи, прийоми

 

10

 

5

 

4

 

1

 

        Тест

Модуль 3. Особистісно зорієнтоване навчання

 

7

 

3

 

3

 

1

 

Тест

Модуль 4. Ігрові технології в сучасній школі

 

7

 

3

 

3

 

1

 

Тест

Підсумковий контроль

2

 

 

2

Тест

Загальна кількість годин

36

 

 

 

 

 

 

 


Анотація до курсу «Позитивне мислення – важливий чинник життєтворчості особистості»:


В процесі вивчення теми Ви ознайомитеся з ефективним інструментом (позитивним мисленням), використання якого буде сприяти Вам та Вашим учням в:

• збільшенню віри в свої сили, впевненості;

• реалізації свого творчого потенціалу;

• досягненню успіху в будь-якій справі;

• адекватному відношенню  до професійних змін;

• формуванню оптимізму, навичок управління емоційним станом;

• повноцінній реалізація потенцій особистості в професійній діяльності, а в разі потреби оволодінні новою професією;

• здоровому способу життя тощо.

Крім того достоїнством позитивного мислення, як інструменту, що допомагає людині в її життєтворчості є те, що воно інваріантне. Воно може застосовуватися будь-якою людиною (незалежно від віку, соціального статусу тощо) в будь-яких сферах її життя та в будь-яких критичних ситуаціях.

І… Вам, сподіваємося, захочеться використати цей ефективний інструмент для  створення радісного та успішного освітнього процесу та творчого життєтворення себе та своїх вихованців. Бажаємо успіхів! І в цьому Вам допоможуть надані матеріали, які включають в себе книги автора та співпраця з нами...

Анотація курсу


Візитівка спікера 

Візитка

Програма курсу

Курс складається з 18 годин, 1 модулі

Найменування
лекцій (тем)

Всього годин

Теоретичний матеріал

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Лекція 1. Вступ. Необхідність позитивного мислення.

 

3

 

3

 

 

 

 

 

Лекція 2. Матеріальність думки.

 

2

 

2

 

 

 

       

 

Лекція 3. Сутність та здобутки позитивного мислення.

 

2

 

2

 

 

 

 

 

Лекція 4. Витоки позитивного мислення.

 

2

 

2

 

 

 

 

 

Лекція 5. Основні положення філософії позитивного мислення.

 

2

 

2

 

 

 

Лекція 6. Основні прийоми формування позитивного мислення.

 

2

 

2

 

 

 

Лекція 7. Практична реалізація позитивного мислення.

 

2

 

2

 

 

 

Підсумковий контроль

1

 

1

Тест

 

Додаткові матеріали

2

 

 

 

 

Загальна кількість годин

18

 

 

 

 
Термін навчання: 1 тиждень + 3 дні для завершення робіт.
Вартість за весь термін навчання: 150 грн.

Для запису на курс зареєструйтеся на сайті Дистанційної Академії та надішліть електронну заявку ЗАЯВКА
Усі питання надсилайте на адресу tutor.d.academy@gmail.com

Анотація до курсу «Педагогіка успіху»:


Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборювання труднощів, бажання вчитися. Таку думку висловив великий гуманіст Василь Сухомлинський.

То ж дати дітям, учням радість праці, радість успіху в повсякденних справах, у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності, віру в себе — це перша заповідь та мета  кожного вчителя. І досягти її допоможе ПЕДАГОГІКА УСПІХУ.

В процесі вивчення теми Ви:

переконаєтеся в доцільності та необхідності її використання в своїй практичній діяльності.

Засвоїте алгоритм створення ситуації успіху, різноманітні стратегії та практики реалізації педагогіки успіху, які можна буде використовувати в навчально-виховному процесі.

Зможете створити атмосферу (умови) в класі, яка буде сприяєти досягнення успіху кожним  учнем.

Ознайомитеся з результатами впровадження цієї педагогіки в освітянську практику, які ще більше Вас переконають в правильності зробленого Вами вибору щодо  професійного самовдосконалення.

І… Вам, сподіваємося, захочеться використати цей ефективний інструмент для створення радісного та успішного навчання своїх вихованців. Бажаємо успіхів! І в цьому Вам допоможуть надані матеріали, які включають в себе книги автора та співпраця з нами.

Анотація курсу


Візитка спікера

Візитка

Програма курсу

Курс складається з 18 годин, 1 модулі

Найменування 
лекцій
 (тем)

Всього годин

Теоретичний матеріал

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Лекція 1. Вступ. Сутність та необхідність педагогіки успіху.

 

3

 

3

 

 

 

 

 

Лекція 2. Фактори, що визначають успіх у навчанні.

 

2

 

2

 

 

 

       

 

Лекція 3. Алгоритм створення ситуації успіху.

 

2

 

2

 

 

 

 

 

Лекція 4. Педагогічні стратегії та правила досягнення успіху.

 

2

 

2

 

 

 

 

 

Лекція 5. Настанова вчителя та успіх учня.

 

2

 

2

 

 

 

Лекція 6. Впровадження педагогіки успіху в освітянську практику.

 

2

 

2

 

 

 

Лекція 7. Практичні поради щодо використання педагогіки успіху.

 

2

 

2

 

 

 

Підсумковий контроль

1

 

1

Тест

 

Додаткові матеріали

2

 

 

 

 

Загальна кількість годин

18

 

 

 

 

 Термін навчання: 1 тиждень + 3 дні для завершення робіт.
Вартість за весь термін навчання: 150 грн.

Для запису на курс зареєструйтеся на сайті Дистанційної Академії та надішліть електронну заявку ЗАЯВКА
Усі питання надсилайте на адресу tutor.d.academy@gmail.com

Анотація до курсу «Педагогіка співробітництва»:


В процесі вивчення теми Ви ознайомитеся з інноваційним інструментом освітнього процесу - педагогікою співробітництва.

Переконаєтеся в доцільності та необхідності її використання в своїй практичній діяльності.

Засвоїте різноманітні стратегії та практики реалізації педагогіки співробітництва, які можна буде використовувати в навчально-виховному процесі.

Зможете створити теплу емоційну атмосферу, яка сприяє встановленню радісних дружніх стосунків з учнями.

Ознайомитеся з результатами впровадження цієї педагогіки в освітянську практику, які ще більше Вас переконають в правильності зробленого Вами вибору що професійного самовдосконалення.

На думку засновника педагогіки співробітництва Шалва Аонашвілі її застосування дозволить зробити дитину нашим (дорослих – учителів, вихователів, батьків) добровільним соратником, співробітником, однодумцем у своєму ж вихованні, освіті, навчанні, становленні, зробити її рівноправним учасником педагогічного процесу, дбайливим і відповідальним за цей процес, за його результати.

І… Вам, сподіваємося, захочеться використати цей ефективний інструмент для створення радісного та успішного та гуманного  освітнього процесу та творчого життєтворення себе та своїх вихованців. Бажаємо успіхів! І в цьому Вам допоможуть надані матеріали, які включають в себе книги автора та співпраця з нами.

Програма курсу

Курс складається з 18 годин, 1 модулі

Найменування
лекцій (тем)

Всього годин

Теоретичний матеріал

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Лекція 1. Вступ. Педагогіка співробітництва – основа радісного та успішного навчання учнів.

 

4

 

4

 

 

 

 

 

Лекція 2. Педагогіка співробітництва – стратегія ефективної освіти.

 

3

 

3

 

 

 

       

 

Лекція 3. Основні складові побудові гуманних стосунків з учнями.

 

3

 

3

 

 

 

 

 

Лекція 4. Мотивація учнів до співробітництва.

 

3

 

3

 

 

 

 

 

Лекція 5. Практичні поради вчителю щодо реалізації педагогіки співробітництва в навчальному процесі.

 

2

 

2

 

 

 

Підсумковий контроль

1

 

1

Тест

 

Додаткові матеріали

2

 

 

 

 

Загальна кількість годин

18

 

 

 

 
Термін навчання: 1 тиждень + 3 дні для завершення робіт.
Вартість за весь термін навчання: 150 грн.

Для запису на курс зареєструйтеся на сайті Дистанційної Академії та надішліть електронну заявку ЗАЯВКА
Усі питання надсилайте на адресу tutor.d.academy@gmail.com


Анонс курсуВізитівка спікера

Візитка

Анотація до курсу:

Усі ми розуміємо, що ХХІ століття ставить нові вимоги перед учителем. Як йти в ногу з часом, як у погоні за новим не розгубити вже накопичений позитивний досвід – усі ці питання хвилюють педагогів з усіх куточків світу. Об'єктивною необхідністю стає узагальнення найкращих педагогічних ідей й застосування того, що відповідає потребам сьогодення. Пропонуємо цікаві, оригінальні педагогічні ідеї та знахідки, які допоможуть і молодому, і досвідченому вчителю зробити урок ефективним та нестандартним.

Програма курсу:

1.Методичні прийоми, які допоможуть змотивувати учнів, викликати інтерес до уроку.
2.Методичні прийоми для перевірки домашньої роботи.
3.Цікаві прийоми для вивчення основного матеріалу (як раціонально організувати вивчення нових понять, провести дискусію, як працювати в групах).
4.Методичні прийоми для узагальнення та систематизації знань.
5.Поради щодо дисципліни в класі, проблеми оцінювання.

Програма курсу

Курс складається з 36 годин, 3 модулі

Найменування
модулей (тем)

Всього годин

Теоретичний матеріал

Додаткові матеріали

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1. Вступ. Підготовка до уроку.

 

10

 

3

 

1

 

6

практична
робота

 

Модуль 2. Вивчення нового, або Розмова про основне.

 

10

 

7

 

1

 

2

практична
робота

 

Модуль 3. Як закінчити урок.

 

13

 

5

 

1

 

7

практична
робота

 

Підсумковий контроль

 

3

 

 

 

3

практична
робота

 

Загальна кількість годин

36

 

 

 

 

 

 

 

Практикум: розробка уроку
Додатки: шаблон конструювання уроку, шаблон самоаналізу уроку, складові сучасного уроку і т.п.

Вартість навчання: 300 грн.


Для запису на курс зареєструйтеся на сайті Дистанційної Академії та надішліть електронну заявку ЗАЯВКА
Усі питання надсилайте на адресу tutor.d.academy@gmail.com

kurs

Анотація до курсу:

Важливо не лише мати глибокі знання та сучасні професійні навички, але й уміти «подати» себе, показати ті самі знання і навички. На курсі Ви навчитеся складати власне портфоліо, правильно добираючи його тип, структуру і зміст, залежно від мети презентації. У результаті Ви матимете професійно оформлене портфоліо для атестації або виставки, презентацію для супроводження свого виступу і власне інтернет-портфоліо. .

Програма курсу:

1. Поняття, функції, типи, мета створення. Нові форми портфоліо.

2. Структура портфоліо: класична, творчого педагога, альтернативна.

3. Зміст портфоліо: основні та варіативні розділи.

4. Вимоги до педагогічного портфоліо.

5. Критерії оцінювання портфоліо.

ПРАКТИКУМ: створення власного педагогічного портфоліо.

ДОДАТКИ: шаблони оформлення в MS Word, MS PowerPoint. Веб-портфоліо.


Автор-укладач: Ірина Соколянська
Тьютор: Ірина Соколянська, Світлана Ткаченко
Термін навчання: 2 тижні + 1 тиждень для завершення робіт.
Вартість навчання: 250 грн.

Для запису на курс зареєструйтеся на сайті Дистанційної Академії та надішліть електронну заявку ЗАЯВКА
Усі питання пишіть на адресу: i.sokolianska@gmail.com

kurs


Для посилань на матеріали курсу: Підготовка до атестації: як оформити власне портфоліо [Електронний ресурс] : дистанційний курс / Автор-упорядник І. Т. Соколянська / Дистанційна Академія ВГ "Основа". - 2010. - Режим доступу: www.d-academy.com.ua. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.