«Сучасний урок літератури: традиції та новації, нові вимоги і можливості»
 
(для вчителів української та зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти)

 

Авторки курсу:

Коновалова Марина Валентинівна,
головний редактор журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа», спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників ВГ «Основа», видавництва «Ранок» (м. Харків), співавторка підручників із зарубіжної літератури для 10—11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2015—2019), учителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка;

Кіпушева Тетяна Володимирівна,

редакторка журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа»


Актуальність. Важливою умовою особистісного та професійного зростання вчителя літератури, його творчого потенціалу є вміння навчатися впродовж життя, самоосвіта, розвиток професійної компетентності з упровадження оновленого змісту й нових навчальних програм відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Нові нормативні документи й нові вимоги до змісту освіти зумовили, зокрема, орієнтування навчально-виховного процесу на формування у школярів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації, орієнтування вчителів на освітні потреби учня в освітньому процесі, модернізацією післядипломної педагогічної освіти, що характеризується пошуком нового змісту, спрямованістю на становлення національної системи освіти й розвиток професійної компетентності педагогів на рівні вимог сьогодення, отже — потребу в суттєвому оновленні змісту згаданої вище програми.

Комплексну програму складено на підставі: розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016 р. № 988-р, положень Законів України «Про освіту» (2017; зі змінами), «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 5670-ІІІ; Указу Президента України від 31.05.2018 р. № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», Державного стандарту базової і повної середньої освіти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами), проєкту Дорожньої карти освітньої реформи (2015—2025) та з урахуванням кваліфікаційної характеристики підвищення кваліфікації вчителя зарубіжної літератури згідно з Національною рамкою кваліфікацій (2011; у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519).

Програма курсу дистанційного  навчання «Сучасний урок літератури: традиції та новації, нові вимоги і можливості» призначена для вчителів української та зарубіжної літератури, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, майстерність учителя-словесника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням нових Програм з української або зарубіжної літератури та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Мета вивчення літератури в школі в процесі вивчення художніх творів різних національних традицій — формування молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних і соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (переклад чи оригінал), адекватно його оцінити, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної значущості й осмислення поетики літературних творів різних епох і країн; поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткового значення  художньої літератури в сучасному світі, творчої функції художнього перекладу, ролі видатних вітчизняних майстрів перекладу в поступі України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого й інших народів; формування творчої особистості з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Метою курсів є оновлення, доповнення, розширення, розвиток їхніх теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до рівня професійної кваліфікації педагогів, опанування ними сучасних методів розв’язання професійно-педагогічних завдань, що постають перед Новою українською школою для підвищення якості освіти на основі дистанційних технологій, здобуття дієвих інструментів побудови сучасного уроку, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Навчальна аудиторія: для вчителів-предметників середньої та старшої школи.

Зважаючи на мету, визначено такі напрями дистанційних курсів:

•        удосконалення методологічної, дидактичної, психолого-педагогічної, інформаційної, комунікативної, дослідницької компетентностей учителів відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики;

•        задоволення потреб фахівців у набутті теоретичних знань про новітні досягнення в галузі методики викладання, основ дидактики, державних стандартів загальної середньої освіти, основ формувального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів, перспективних моделей продуктивного педагогічного досвіду, а також у професійному самовдосконаленні й самореалізації;

•        підвищення рівня професійних знань і умінь учителів щодо здійснення самоаналізу й самооцінки власного досвіду, удосконалення їхньої фахової майстерності, підготовки до якісного виконання професійних завдань для реалізації вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти;

•        удосконалення здатності вчителів до педагогічного мислення, наявність аналітичних, прогностичних, проєктивних і рефлексивних навичок, уміння самостійно визначати способи оптимального розв’язання педагогічних завдань і передбачати результати педагогічних дій.

Компетентності, які удосконалюватимуться/набуватимуться

Нормативно-правова компетентність: здатність використовувати й переносити в нові ситуації знання нормативно-правової бази, що регламентує педагогічну діяльність та здійснення освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.

Методологічна компетентність: здатність будувати власну педагогічну діяльність на науковій основі, інтегруючи відомості із загальної та вікової психології, педагогіки, основ дидактики відповідно до сучасних підходів, концепцій, тенденцій розвитку освіти. Вільне оперування методами пізнання, уміння бачити й розв’язувати професійні завдання, орієнтуватися у змісті власної роботи, обґрунтовувати та передавати свій педагогічний досвід.

Інформаційна компетентність і медіакомпетентність: здатність до взаємодії з інформаційним середовищем, що передбачає активне знання способів обробляння різноманітної інформації та володіння сучасними інформаційними технологіями для якісного виконання професійних завдань і створення в закладі загальної середньої освіти єдиного інформаційного простору (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо); здатність до групової діяльності та співробітництва з використанням сучасних комунікаційних технологій для досягнення професійно значущих цілей; готовність до саморозвитку у сфері інформаційних технологій, необхідного для постійного підвищення кваліфікації та реалізації себе в професійній діяльності.

Комунікативна компетентність: здатність вільно оперувати технологіями усного й писемного спілкування, спілкування через мережу Internet, продуктивно комунікувати з учасниками навчально-виховного процесу (учнями, батьками, колегами), переконувати й доводити, бути зрозумілим.

Психолого-педагогічна компетентність: єдність теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності; інтеграція педагогічних, психологічних і соціальних якостей, що забезпечують високий стандарт педагогічної діяльності, професійне зростання, професійну й соціальну мобільність; прагнення до творчого осмислення результатів педагогічної діяльності, здатність до розвитку творчого потенціалу.

Дидактична компетентність: теоретична та практична готовність до дидактико-професійної діяльності, спрямованої на розв’язання різноманітних дидактичних завдань, самореалізації у творчому навчальному процесі.

Дослідницька й аналітична компетентності: здатність до організації та проведення теоретичних і практичних досліджень, пошукової роботи, наукового аналізу й узагальнення власного педагогічного досвіду.

Запропонована освітня програма дистанційних курсів педагогів спрямована на реалізацію свободи вибору змісту, форм підвищення кваліфікації, спонукає до креативної діяльності, розвитку, самоактуалізації та самореалізації кожного вчителя.

Програму розраховано на 36 годин. Організаційні форми проведення занять відображено в робочому навчально-тематичному плані.

Вартість навчання - 350 грн. 

Кількість годин - 36 ак. год.Програма курсу

Курс містить 36 годин, 5 модулів

Найменування
модулей (тем)

Усього годин

Теоретичний матеріал

Самостійні, практичні роботи

Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1. Вступ. Сучасна школа: від традицій до новацій

6

4

1

1

Тест

Модуль 2. Основи викладання літератури в школі

11

7

3

1

Тест

Модуль 3. Аналіз художнього тесту на уроках літератури

8

5

2

1

Тест

Модуль 4. Сучасні інноваційні технології, прийоми й методи на уроках літератури

9

5

3

1

Тест

Підсумковий контроль

2

 

 

2

Тест

Загальна кількість годин

36

 

 

 

 

 


Курс підвищення кваліфікації № 1. Теоретично-практичний.

Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури відповідно до Концепції Нової української школи

 

Авторка курсу: Фефілова Галина Євгенівна

вчителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка, спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників видавничої групи «Основа», видавництва «Ранок», співавторка підручників із зарубіжної літератури для 8–11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2016–2019).

 

Анотація курсу

Програма навчального курсу «Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури відповідно до Концепції Нової української школи» призначена для вчителів зарубіжної літератури, які бажають підвищити свою кваліфікацію, майстерність вчителя-словесника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням нових Програм із зарубіжної літератури та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Проходження курсу допоможе Вам простежити історію розвитку мистецтва слова, опанувати базові теоретико-літературні поняття, удосконалити навички аналізу художніх творів, виховувати творчого читача із самостійним критичним мисленням, високим естетичним смаком і стійким інтересом до художньої літератури.

Мета вивчення зарубіжної літератури в школі — у процесі вивчення перекладних художніх творів різних національних традицій — формування молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (переклад чи оригінал), дати йому адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної значущості та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн; поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткового значення  художньої літератури в сучасному світі, націєтворчої функції художнього перекладу, ролі видатних вітчизняних майстрів перекладу в поступу України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів; формування творчої особистості з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Мета курсу підвищення рівня кваліфікації на основі дистанційних технологій, отримання  дієвих інструментів побудови сучасного уроку зарубіжної літератури, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.


Вартість навчання - 300 грн. 

Кількість годин - 36 ак. год.


 

Програма курсу

Курс складається з 36 годин, 5 модулів

Найменування модулей (тем)

Всього годин

Теоретичний матеріал

Самостійні, практичні

роботи

 

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1. Вступ. Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій

 

5

 

3

 

1

 

1

 

Тест

Модуль 2. Сучасний урок зарубіжної літератури: технології, методи, прийоми

 

1

 

 

 

4

 

1

 

Тест

Модуль 3. Планування та організація праці вчителя зарубіжної літератури

 

6

 

3

 

2

 

3

Тест/

Практична робота

 

Модуль 4. Особливості вивчення теоретико-літературознавчих понять у процесі викладання зарубіжної літератури

 

7

 

3

 

3

 

3

 

Тест/

Практична робота

 

Модуль 5. Розвиток культури мовлення на уроках зарубіжної літератури як складова процесу формування літературної компетентності сучасних учнів

 

6

 

3

 

2

 

3

 

Тест/

Практична робота

 

Підсумковий контроль

2

 

 

2

Тест