«Сучасний урок літератури: традиції та новації, нові вимоги і можливості»
 
(для вчителів української та зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти)

Авторки курсу:

Коновалова Марина Валентинівна,
головний редактор журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа», спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників ВГ «Основа», видавництва «Ранок» (м. Харків), співавторка підручників із зарубіжної літератури для 10—11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2015—2019), учителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка;

Кіпушева Тетяна Володимирівна,

редакторка журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність. Важливою умовою особистісного та професійного зростання вчителя літератури, його творчого потенціалу є вміння навчатися впродовж життя, самоосвіта, розвиток професійної компетентності з упровадження оновленого змісту й нових навчальних програм відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Нові нормативні документи й нові вимоги до змісту освіти зумовили, зокрема, орієнтування навчально-виховного процесу на формування у школярів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації, орієнтування вчителів на освітні потреби учня в освітньому процесі, модернізацією післядипломної педагогічної освіти, що характеризується пошуком нового змісту, спрямованістю на становлення національної системи освіти й розвиток професійної компетентності педагогів на рівні вимог сьогодення, отже — потребу в суттєвому оновленні змісту згаданої вище програми.


Запропонована освітня програма дистанційних курсів педагогів спрямована на реалізацію свободи вибору змісту, форм підвищення кваліфікації, спонукає до креативної діяльності, розвитку, самоактуалізації та самореалізації кожного вчителя.

Програму розраховано на 36 годин. Організаційні форми проведення занять відображено в робочому навчально-тематичному плані.


Вартість навчання - 350 грн. 

Кількість годин - 36 ак. год.
Програма курсу

Курс містить 36 годин, 5 модулів

Найменування
модулей (тем)

Усього годин

Теоретичний матеріал

Самостійні, практичні роботи

Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1. Вступ. Сучасна школа: від традицій до новацій

6

4

1

1

Тест

Модуль 2. Основи викладання літератури в школі

11

7

3

1

Тест

Модуль 3. Аналіз художнього тесту на уроках літератури

8

5

2

1

Тест

Модуль 4. Сучасні інноваційні технології, прийоми й методи на уроках літератури

9

5

3

1

Тест

Підсумковий контроль

2

 

 

2

Тест

Загальна кількість годин

36

 

 

 

 

 


Программа СУЛ.pdfПрограмма СУЛ.pdf

Курс підвищення кваліфікації № 1. Теоретично-практичний.

Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури відповідно до Концепції Нової української школи

 

Авторка курсу: Фефілова Галина Євгенівна

вчителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка, спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників видавничої групи «Основа», видавництва «Ранок», співавторка підручників із зарубіжної літератури для 8–11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2016–2019).

 

Анотація курсу

Програма навчального курсу «Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури відповідно до Концепції Нової української школи» призначена для вчителів зарубіжної літератури, які бажають підвищити свою кваліфікацію, майстерність вчителя-словесника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням нових Програм із зарубіжної літератури та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Проходження курсу допоможе Вам простежити історію розвитку мистецтва слова, опанувати базові теоретико-літературні поняття, удосконалити навички аналізу художніх творів, виховувати творчого читача із самостійним критичним мисленням, високим естетичним смаком і стійким інтересом до художньої літератури.

Мета вивчення зарубіжної літератури в школі — у процесі вивчення перекладних художніх творів різних національних традицій — формування молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (переклад чи оригінал), дати йому адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної значущості та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн; поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткового значення  художньої літератури в сучасному світі, націєтворчої функції художнього перекладу, ролі видатних вітчизняних майстрів перекладу в поступу України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів; формування творчої особистості з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Мета курсу підвищення рівня кваліфікації на основі дистанційних технологій, отримання  дієвих інструментів побудови сучасного уроку зарубіжної літератури, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.


Вартість навчання - 350 грн. 

Кількість годин - 36 ак. год.


 

Програма курсу

Курс складається з 36 годин, 5 модулів

Найменування модулей (тем)

Всього годин

Теоретичний матеріал

Самостійні, практичні

роботи

 

 Контроль

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1. Вступ. Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій

 

5

 

3

 

1

 

1

 

Тест

Модуль 2. Сучасний урок зарубіжної літератури: технології, методи, прийоми

 

1

 

 

 

4

 

1

 

Тест

Модуль 3. Планування та організація праці вчителя зарубіжної літератури

 

6

 

3

 

2

 

3

Тест/

Практична робота

 

Модуль 4. Особливості вивчення теоретико-літературознавчих понять у процесі викладання зарубіжної літератури

 

7

 

3

 

3

 

3

 

Тест/

Практична робота

 

Модуль 5. Розвиток культури мовлення на уроках зарубіжної літератури як складова процесу формування літературної компетентності сучасних учнів

 

6

 

3

 

2

 

3

 

Тест/

Практична робота

 

Підсумковий контроль

2

 

 

2

Тест

 

 


Програма курсу ЗЛ.pdfПрограма курсу ЗЛ.pdf