GED

Вебінари від вчителів, які почали змінювати себе і змінюють своїх учнів

Теми, які перевертають вчительську свідомість

Подія відбулася: 22 червня


QRутий урок або дещо про магію QR-кодів у навчанні.

Ільїна Наталія, учитель інформатики учитель информатики, Болградська загальноосвітня школа №3, Одеська обл.


Учасникивебінарупоринуть у світмобільнихтехнологій, познайомляться з напрямкамивикористання QR-кодів, засвоятьприйомичитання і генерації QR-кодів. Такождоувагислухачівбудутьпредставленіприкладивикористання QR-кодів у навчальномупроцесі.


Як потоваришували смартфон та мотивація на уроці.

Рогожнікова Ольга, учитель хімії та біології, учитель-методист, м. Дніпро


На вебінарі спікерка поділиться досвідом інтерактивного тестування під час уроку (тести створює вчитель або самі учні) з використанням смартфонів учнів (індивідуально чи парна робота). Ви отримаєте миттєвий результат, яскраво, динамічно, вибір темпу виконання і дух змагання - все це разом викликає зацікавленість і мотивує до навчання

Justdoit… або змагання як метод мотивації та засіб розвитку здібностей особистості.

Соколовська Світлана,Роменськийколедж ДВНЗ "КиївськийнаціональнийекономічнийуніверситетіменіВадимаГетьмана"

Не знаєте як  зацікавити до навчання та розвинути інтелектуальні і творчі здібності особистості? ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ! Зробітьсвоїзаняттяцікавими, змістовними, щобдітичекалинаних! На вебінарі спікеркаподілитися з Вамиметодикоюпроведеннярізноманітнихзмагань, конкурсів, квестів, турнірів. Місія: літературний лікнеп, або Як проvести Lіtо z корист(you). ВеличкоАнастасія, учительукраїнськоїмовиталітературиТомаківської ЗОШ №2


Якчастовчителю-словесникудоводитьсяборотися з лінькуватістюпідлітків у читаннікниг? Чому у двобої(?) "Комп"ютер/планшет/телефончикнига" останнязавжди у мінусі? Адженавітьнайзахоплюючарозповідьучителя (а нерідко й змученихбатьків!) прокористь, розширеннякругозору, політфантазії... займаєпершемісце з кінця у довжелезномуспискусправ, з якимиплануєпровестидовгоочікуванелітодитина! Спікерканапрактичномудосвіді, синтезісучаснихтехнологій, уподобаньпідлітків і аналізітиповихпомилокпрезентуєновийтипчитацькогощоденника-творчийщоденник (помічник з літератури). Захоплюючагра, квест, спілкування, дивергентнемислення, несподіванка- це "Місія: літературнийлікнеп, абоЯкпроvестиLіtо z корист(you)"

Дистанційне навчання в системі загальноїсередньої освіти. З досвіду роботи: від А до Я. Сав’яненкоМарія, учительматематикитаінформатикиПирятинської ЗШ №4


Причиндляорганізаціїдистанційногонавчанняє достатньо - це і карантини в школах і банальневідставання у вивченніпредметучерезчастіпропускиабонеуважністьнауроках. Є чималосервісівдистанційноїосвіти. Проте, жоден з нихнедаєрекомендаційпростомувчителю, яквикористатийоговміст у співпрацівчителя і учня. На вебінарі ви дізнаєтесьякорганізуватидистанційненавчання в школі, з чогопочинати, нащозвертатиувагу, якіресурсидляцьоговикористовувати, якнезагубитидитину і результатнавчання у виріїінформаційнихтехнологій. Крок за кроком від А до я достворенняуспішноготарезультативногодистанційногонавчання, якестаненелишекорисним, але й цікавим.


Якзробитикоженурокцікавимтакорисним, або7 дієвихпораддляуспішноговчителя. ГлебоваТетяна, учительукраїнськоїмовиталітератури  Маріупольскої спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №37


Якщовибажаєтепірнути у педагогічнубезоднюнестандартнихідей, хочетевпійматитворчізнахідки, мрієтезануритися у професійнесамовдосконалення, тодізапрошуюваснасвійвебінар!


Колообігвчителів в природі, абоякнерозчаруватися в обранійпрофесії і в перший, і в тридцятийрікпедагогічноїроботи. ШумицькаОксана, учительісторії, м. Глухів


Вимолодийпедагог? Висповненіучительськихмрій, Васщенезасмучуютьцифринаекранібанкомата ,ауроки "віддзвінкадодзвінка" неасоціюються з розпорядкомднядесьзовсімне в педагогічномумісці? Вищетремтитевідкроківдиректорачизавуча і боліснопереживаєтекритичніпоглядиколег? ТодіпривітВам, вчительськамолодь!!! Мені25 і я працюю в школі з 18 років! На вебінарі ви почуєте,якце- зішкільноїпартизаучительськийстіл?


Scienceonstage-європейська платформа для STEM –викладачів.БатураЮлія, учительхіміїСумської  КУ ЗОШ №5


Спікерка ділится інфрормацієюпроцейпроект таспонукаєколегбрати в ньомуучасть.Проектрозрахованийна STEM-вчителів і маєнаметіпопуляризацію stem-освіти.Цефестивальпростихдоступнихтаактуальнихпроектів

Сторітеллінг – мистецтво цікавої розповіді, або Як уникнути одноманітності на уроці.БаєваАлла, учитель української мови та літератури Сумської гімназії №1


Сучаснийучительмаєстатитим, хтонавчитьдітейнебоятисянового, підходитидорозв’язаннябудь-якихнавчальнихпитаньтворчо, критичноаналізуватиінформацію, рефлексувати й співпрацювати з людьми. Безумовно, кожномупедагогу є щосказатиучням, але й у дітей є багатоцікавого, чимбивонихотілиподілитися з учителемтаоднокласниками, аджемаютьхай і невеликий, алетакийважливийжиттєвийдосвід. Якжеорганізуватитакийобмінінформацією, знаннями, досвідомміжучителем і учнями й прицьомууникнутиодноманітностінауроках? Допоможе в цьомумистецтвоцікавоїрозповіді – сторителінг. Самепроособливостіствореннянавчальноїісторіїнауроках ,пропроцесїїпрактичноїреалізаціївидізнаєтесьнавебінаріБаєвоїАллиВасилівни «Сторителінг – мистецтвоцікавоїрозповіді, абоякуникнутиодноманітностінауроках». Створюймоісторіюцікавогоурокуразом!


Сучаснийурок: відучнівського «Нехочу» до «Знаю, вмію, застосую». ЮркоОльга, ЗОШ №20, м. Рівне


Один з основнихпринципівпедагогікиполягає в тому, щовчительповиненчіткоусвідомлюватиякупроблемувінхочевирішити, якоїметидосягти, використовуючитучиіншуформуроботинауроці. А проблем у насбагато. Зокрема: - дітинемотивованідонавчання -відмовляютьсявідповідатибілядошки -поганозапам`ятовуютьнавчальнийматеріал -невміютьзастосовуватинабутізнання у повсякденномужитті -нічимнецікавляться, байдужі -взагалі з неохотоюходятьдошколи. Які ж формироботинауроціможевикористативчитель, щобуспішновирішуватиціпроблеми?